Calendarul Evenimentelor

 

 

Rezultatul probei scris
organizat în data de 26.06.2018,
pentru ocuparea funcţiei vacante la Sala Polivalentă S.A. din Cluj-Napoca

 

 

 

 

Comisia de concurs

                                                          Afişat astăzi, 26.06.2018, ora 16:00

Rezultatul probei scris
organizat în data de 27.06.2018,
pentru ocuparea funcţiei vacante la Sala Polivalentă S.A. din Cluj-Napoca

 

 

 

 

Comisia de concurs

                                                          Afişat astăzi, 27.06.2018, ora 16:00

Anunțuri

Sala Polivalentă S.A. nu mai eliberează abonamente pentru parcarea subterană,
ci doar prelungire a abonamentelor deja existente, după următorul program:

 

marți și miercuri, în intervalul orar 10 - 15

joi, în intervalul orar 15 - 20

 

                                                                                               afişat în data de: 02.05.2018

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse în scopul ocupării funcţiilor de execuţie,
vacante la Sala Polivalentă S.A.

 

 

 

 

  Proba scrisă va avea loc în data de 26.06.2018, iar interviul va avea loc în data de 27.06.2018 la Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (Acces Birouri / Acces Media, str. Uzinei Electrice).

                                                          Afişat astăzi, 25.06.2018, ora 11:00

ANUNȚ

Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.4 tel.0264/483160,
e-mail: comunicare@polivalentacluj.ro organizează concurs de recrutare pentru ocuparea,
pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

1.Denumirea postului vacant:

- auditor– 1 post

2. Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs – sunt cele prevăzute în HG nr.286/2011 art.6, cu modificările și completările ulterioare.

 

                                                                                           afişat în data de: 11.06.2018

 

Nr.

crt.

 

1

Nr.

crt.

 

1

Nr. înregistrare

dosar

 

777/19.06.2018

Motivul

respingerii dosarului

 

-

Numele şi prenumele candidaţilor

 

Pușcaș-Geleriu Lenuța

Numele şi prenumele candidaţilor

 

Pușcaș-Geleriu Lenuța

Numele şi prenumele candidaţilor

 

Pușcaș-Geleriu Lenuța

Rezultatul probei

Admis/Respins

 

admis

Rezultatul interviului

Admis/Respins

 

admis

Dosar

Admis/Respins

 

admis

Rezultatul interviului

organizat în data de 15.05.2018,

pentru ocuparea funcţiilor vacante la Sala Polivalentă S.A. din Cluj-Napoca

 

                                                                                                     Afișat azi, 18.05.2018

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

depuse în scopul ocupării funcţiilor de execuţie,

vacante la Sala Polivalentă S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviul va avea loc în data de 15.05.2018, începând cu ora 10:30, la Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj (Acces Birouri / Acces Media, str. Uzinei Electrice).

Afişat astăzi, 14.05.2018

 

Nr.

crt.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Nr. înregistrare

dosar

 

582/02.05.2018

376/02.05.2018

609/07.05.2018

611/08.05.2018

612/08.05.2018

613/09.05.2018

616/09.05.2018

619/10.05.2018

621/10.05.2018

623/11.05.2018

624/11.05.2018

628/11.05.2018

629/11.05.2018

 

 

Motivul

respingerii dosarului

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Numele şi prenumele candidaţilor

 

Gheorghe Moldovan

Rareș-Dan Mihuț

Laura Gherman

Liana-Corina Bugner

Paula Soran

Anca Lorena Suciu

Adrian Rusu

Andreea Diana Kristof

Andra Corina Chezan

Iosif Verdes

Gabriela Făt

Loredana-Florina Banyasz

Alexandra Enășoaie

 

 

Dosar

Admis/Respins

 

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

admis

 

 

ANUNŢ

 

 Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi vacante de responsabil evenimente  (asistent manager).

                                                                                                            Afișat azi, 17.04.2018

 

ANUNŢ

 

 Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi de îngrijitor clădiri, vacante în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ.

                                                                                                            Afișat azi, 17.04.2018

 

ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliul de Administrație

CLUJ INNOVATION PARK S.A. (2 poziții) și SALA POLIVALENTĂ S.A (1 poziție)

conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru societățile comerciale CLUJ INNOVATION  PARK S.A. și SALA POLIVALENTĂ S.A organizează concurs pentru selecția administratorilor, conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:

Etapa I – selecţia dosarelor candidaților.

Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

[...]

 

 

Achiziție publică - ”Servicii de asigurare” COD CPV: 66510000-8

 

Data postării: 22.03.2018

Durata contractului: 06.04.2018 – 05.04.2020

Preț estimat: 130.000 Lei + TVA,/2 ani, echivalentul a  27.866,50 eur + TVA.

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv preţul cel mai scăzut, cu repectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită stabilita pentru primirea ofertelor.

 

Cerințe:

I. Cerinte de calificare

1. Situaţia personală a ofertantului:

      ◦ Declaratie de eligibilitate privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea 98/2016 – original;

      ◦ Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 – original;

      ◦ Declaratie privind conflictele de interese prevazute de art. 59 din Lege 98/2016 – original;

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare):

      ◦ Certificat constatator emis de catre O.R.C., cu cel mult 30 (treizeci) zile anterior datei limita de depunere a ofertelor - copie certificata pentru conformitate

      ◦ Autorizatie/Certificat/Licenta de autorizare pentru serviciile ofertate; dupa caz, se va prezenta atat pentru broker, cat si pentru societatea de asigurare  - copie certificata pentru conformitate;

      ◦ Declaratie pe propria raspundere a brokerului si/sau asiguratorului din care sa rezulte ca Societatea de asigurare cu care se va incheia contractul de asigurare trebuie, sa nu se fi aflat in ultimii 5 ani sub incidenta Legii 503/2004, privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare.

      ◦ Ofertantului sa nu-i fi fost interzisa temporar, total sau partial, exercitarea activitatii de asigurare in ultimii 5 ani.

      ◦ Constatarea si evaluarea pagubelor se va realiza de catre reprezentantii societatii de asigurare sau imputernicitii acesteia, inclusiv prin experti neutri, daca asiguratorul a formulat o solicitare scrisa in acest sens.

      ◦ Societatea de asigurare se va obliga la instrumentarea/procesarea dosarelor de dauna in maxim 72 ore de la intocmirea acestora.

      ◦ Termenul de plata a despagubirilor va fi de maxim 15 zile de la data depunerii ultimelor documente la dosarul de dauna.

 

II. Propunerea financiară

Propunerea financiară va cuprinde costul tuturor serviciilor prevăzute în Caietul de sarcini şi se va  elabora astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ respectarea cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta formularul de ofertă, care va cuprinde prima pentru asigurarea riscurilor enumerate în Caietul de sarcini, includerea în pachetul de asigurarea unor riscuri suplimentare, modalitățile și termenele de plata, facilități acordate.

Preţul mentionat în formularul de ofertă va fi exprimat în lei fără TVA (se va evidenţia distinct și valoarea TVA ).

Plata se va efectua în baza prevederilor din caietul de sarcini.

 

Garanţia de participare: nu se solicita.

 

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze şi să ştampileze toate foile ofertei. Dosarul cu oferta va fi pus într-un plic netransparent, închis corespunzător, marcat cu adresa autorităţii contractante (destinatar) şi cu următorul înscris:

 ”Ofertă pentru procedura de achiziție directă având ca obiect *Servicii de audit financiar*.

 A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 29.03.2018, ORA 10:00”.

 

Plicul care conţine oferta  va fi însoţit de Scrisoarea de înaintare și va conţine următoarele documente:

 documente doveditoare pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare;

 propunrerea financiară - formularul de ofertă;

 

Ofertele se vor depune, în plic închis, la punctul info al Sălii Polivalente S.A. - Acces Birouri din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului Nr. 4, jud. Cluj, până cel târziu la data de 28.03.2018, ora 16:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.03.2018, ora 10:00.

 

Informații suplimentare se pot obține la  punctul Info al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului Nr. 4, jud. Cluj, telefonic la nr. 0264 – 483160, precum și la adresa de e-mail achizitii@polivalentacluj.ro.

 

Documentele de atribuire:

Caiet de sarcini

Formulare

Răspuns clarificari 1

Răspuns clarificari 2

Răspuns clarificari 3

Răspuns clarificari 4

Răspuns clarificari 5

Răspuns clarificari 6

 

Scenariu la incendiu Sala Polivalenta

 

 

 

 

Ofertanți:

 

Câștigător:

 

Preț ofertat:

 

 

Sala Polivalentă S.A. va elibera abonamente pentru parcarea subterană după următorul program:

marți și miercuri, în intervalul orar 10 - 15

joi, în intervalul orar 15 - 20

 

Pentru a scurta timpul de așteptare, vă invităm să vă prezentați la punctul Info al Sălii Polivalente (str. Uzinei Electrice fn, Acces Birouri) cu cererea și contractul completate, precum și cu o copie după C.I. și talonul mașinii pentru care se dorește achiziționarea unui abonament.

 

Abonamentele nu pot fi rezervate. Limita maximă de abonamente este 100.

Lista documente: contract, cerere, regulament de funcționare

 

 

ANUNȚ

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

depuse în scopul ocupării funcţiilor de execuţie,

vacante la Sala Polivalentă S.A.  [...]

 

Afişat astăzi, 19.01.2018, ora 17:00

 

 

ANUNȚ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces. [...]

 

Afișat azi, 04.01.2018

 

ANUNȚ

 

 Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de inginer. [...]

 

Afișat azi, 04.01.2018

 

ANUNȚ

 

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi de îngrijitor clădiri, vacante în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ. [...]

 

Afișat azi, 04.01.2018

Sala Polivalentă Cluj-Napoca      Copyright © 2014-2018 | All Rights Reserved